เครื่องช่วยฟังฟรี สามารถเบิกจ่ายได้ทุกสิทธิ์

เครื่องช่วยฟังฟรี

บางท่านอาจยังไม่เคยทราบมาก่อนว่าเครื่องช่วยฟังสามารถเบิกสิทธิ์ต่างได้ โดยเมื่อแพทย์ทำการตรวจและวินิจฉัยว่ามีอาการประสาทหูเสื่อม หรือเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน หูตึง และมีความจำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยฟัง สำหรับเบิกสิทธิ์ประกันสังคมได้ สำหรับผู้ไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมสามารถเบิกสิทธิ์บัตรทองที่มีสิทธิ์รักษาได้ โดยมีเงื่อนไขระเบียบและขั้นตอนในการเบิก เครื่องช่วยฟังฟรี ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละหน่วยงาน

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟัง Cronos ที่เบิกจ่ายได้ทุกสิทธิ์

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง Cronos เป็นศูนย์จำหน่ายเครื่องฟังที่ได้รับการรับรองจากองค์กรอาหารและยา (อย.)และมาตรฐาน FDAจากต่างประเทศ เป็นศูนย์จำหน่ายที่ได้รับความเชื่อมั่นและการไว้วางใจจากผู้ใช้จริงว่าเป็นเครื่องช่วยฟังที่มีมาตรฐาน ทางศูนย์เครื่องช่วยฟัง Cronos มีความใส่ใจกับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินจึงนำเข้าเครื่องช่วยฟังที่มีเทคโนโลยีในการขยายเสียง การตัดเสียงรบกวนต่างๆมีทั้งแบบเครื่องช่วยที่คล้องหลังหูและใส่ในช่องหูทั้งระบบดิจิตอลและอนาล็อก มีเครื่องช่วยฟังที่สามารถตั้งค่าคอมพิวเตอร์ตามระดับการได้ยินหรือผลตรวจการได้ยินของผู้ใส่ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟัง Cronos มีบุคคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟังค่อยให้คำแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องช่วยฟังและวิธีใช้วิธีสวมใช้ การเก็บรักษาให้กับผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน และสำหรับผู้ซื้อเครื่องช่วยฟังสามารถเบิกสิทธิ์รับเครื่องช่วยฟังฟรีจากสิทธิ์ประกันสังคมได้อีกด้วย

วิธีการเบิกสิทธิ์เครื่องช่วยฟังฟรีจากประกันสังคม

  1. ติดต่อโรงพยาบาลทำการตรวจวัดระดับการได้ยินและได้รับการตรวจวินิจฉัยว่ามีอาการประสาทหูเสื่อมเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน โดยทางแพทย์ได้ทำการออกใบรับรองแพทย์การตรวจว่าความใส่เครื่องช่วยฟัง
  2. ลองและเลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับระดับการได้ยินของผู้ใส่
  3. ลงบันทึกประวัติผลตรวจการได้ยิน ผลประเมินระดับการได้ยิน จำนวนเครื่องที่ใช้ลักษณะตัวเครื่อง ยี่ห้อ รุ่นและหมายเลขเครื่อง
  4. นัดรับเครื่องช่วยฟังและทำการสำรองจ่ายไปก่อนและนำไปเบิกกับทางประกันสังคม
  5. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและใบเสร็จค่าเครื่องช่วยฟัง
  6. กรอกแบบฟอร์มที่ทางประกันสังคมมีแบบฟอร์มให้

การเบิกสิทธิ์ เครื่องช่วยฟังฟรี สามารถเบิกได้เท่าไหร่

 ทางประกันสังคมมีเงื่อนไขและระเบียบกฎเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าเครื่องช่วยฟังแบบคล้องหลังหูได้ข้างละ12,000 บาทและแบบใส่ในช่องหูได้ข้างละ 12,500 บาท โดยมีเงื่อนไขคือต้องได้รับการตรวจและใบรับรองจากแพทย์ให้ความเห็นว่าควรใส่เครื่องช่วยฟัง

สำหรับข้าราชก็สามารถเบิกสิทธิ์ค่าเครื่องช่วยฟังได้เช่นกันโดยสามารถเบิกได้ค่าละ 13,500 บาท 2ข้างเบิกได้ 27,000บาทโดยมีเงื่อนไขได้รับการตรวจและแพทย์วินิจฉัยว่าควรสวมใส่เครื่องช่วยฟัง สำหรับผู้ที่ไม่สิทธิ์ประกันสังคมสามมารถเบิกสิทธิ์บัตรทองได้ไหมต้องทำการติดต่อกับโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์การรักษา

ช่องทางการติดต่อ